Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

: : Αναλυτική Περιγραφή των Ενοτήτων Εργασιών (Ε.Ε.) που υλοποιήθηκαν

  1.  Σχέδια και κατασκευή συστημάτων (κλασικός θερμαντήρας – επαγωγικός θερμαντήρας)
  2.  Προσαρμογή συστημάτων και θερμοκρασιακή βαθμονόμηση
  3.  Σχεδιασμός πρωτοκόλλων απεικόνισης ΑΜΣ. Βαθμονόμηση ακολουθιών
  4. Μελέτες και έλεγχοι (Μαγνητικές παράμετροι νανοσωματιδίων χημικές δομές, σκιαγραφική ικανότητα, επαγωγή θερμότητας)
  5. Επιστημονικές ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις Ενότητα Εργασίας 4 (Ποιοτικός έλεγχος δομικής σταθερότητας απλών και επισημασμένων νανοσωματιδίων σε θερμοκρασιακές κλίμακες υπερθερμίας)
  6. Εκτιμήσεις επαναληψιμότητας μετρήσεων Ενότητα Εργασίας 5 (Ποιοτικός έλεγχος και εκτίμηση επαναλη-ψιμότητας μετρήσεων απλών και επισημασμένων νανοσωματιδίων σε θερμοκρασιακές κλίμακες υπερθερμίας)
  7. Επιστημονικές ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις Ενότητα Εργασίας 5 (Ποιοτικός έλεγχος και εκτίμηση επαναλη-ψιμότητας μετρήσεων απλών και επισημασμένων νανοσωματιδίων σε θερμοκρασιακές κλίμακες υπερθερμίας)
  8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού ανάλυσης δεδομένων και φορητής υλικομηχανικής υποδομής Ενότητα Εργασίας 6 (Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων μετρήσεων θερμοκρασίας σε κλινικό σύστημα ΑΜΣ)
  9. Επιστημονικές ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις Ενότητα Εργασίας 6 (Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων μετρήσεων θερμοκρασίας σε κλινικό σύστημα ΑΜΣ)