Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

Μετατροπή και βαθμονόμηση κλινικού συστήματος Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (Μαγνητικός Τομογράφος)
σε μετρητικό σύστημα εφαρμογών υπερθερμίας με χρήση μαγνητικά επισημασμένων νανοσωματιδίων

Ο συνδυασμός της υπερθερμίας με συμβατικές τεχνικές απεικόνισης, μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της. Μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση των καρκινικών όγκων, είναι η ταυτόχρονη απεικόνιση με συστήματα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (ΑΜΣ) (μαγνητική τομογραφία) και θεραπεία με ελεγχόμενη επαγωγική υπερθερμία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί κυρίως με την χρήση κατάλληλων επισημασμένων νανοσωματιδίων. Η επίτευξη των παραπάνω απαιτεί την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών απεικόνισης ΑΜΣ που σε συνδυασμό με κατάλληλα επισημασμένα νανοσωματίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή ελεγχόμενης επαγόμενης υπερθερμίας με ταυτόχρονη καταγραφή της θερμοκρασίας στο σύστημα ΑΜΣ. Στόχος της προτεινόμενης έρευνας αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων συσκευών, τεχνικών και μεθοδολογιών αύξησης, καταγραφής και ελέγχου  της θερμοκρασιακής μεταβολής σε κλίμακες υπερθερμίας (41-45 oC), με χρήση κλινικών συστημάτων ΑΜΣ, για την μέτρηση της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Η υλοποίηση των ανωτέρω θα επιτρέπει μια κλινικά δυνατή εφαρμογή ελεγχόμενης τοπικής υπερθερμίας, με βιοσυμβατά επισημασμένα νανοσωματίδια, για την θεραπευτική υπερθερμία  και την ταυτόχρονη παρακολούθηση της εξέλιξης νεοπλασιών.

 

 

Στοιχεία Έργου

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣMRI-TEMPERATURE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥΤ1ΕΔΚ-00149
Τίτλος (Ελληνικά)Μετατροπή και βαθμονόμηση κλινικού συστήματος Απεικόνισης Μαγνητικού
Συντονισμού (Μαγνητικός Τομογράφος) σε μετρητικό σύστημα εφαρμογών υπερθερμίας με χρήση μαγνητικά επισημασμένων νανοσωματιδίων
Τίτλος (Αγγλικά)Conversion and Calibration of Magnetic Resonance Imaging System (MRI) in a measuring system of hyperthermal applications, using magnetically labeled
nanoparticles
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΜΗΝΕΣ)36
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑΘεραπεία Καρκινικών Όγκων, Θεραπευτική Υπερθερμία, Απεικόνιση
Μαγνητικού Συντονισμού, Βιοσυμβατά Επισημασμένα Νανοσωματίδια, Ταυτόχρονη Παρακολούθηση της Εξέλιξης Νεοπλασιών
KEYWORDSTreatment of Cancerous Tumors, Therapeutic Ηyperthermia, MRI
SYSTEMS, Biocompatible Labeled Nanoparticles, Concurrent Monitoring of Tumor Progression