Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

: : Photo Gallery

MarisMagnetics: Εξοπλισμός

MarisMagnetics: Εξοπλισμός

[digr_masonryGallery gallery_ids="825,824,819,820,823,821,822" image_to_display="3" filter_nav="off" _builder_version="4.21.0" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" show_caption="on" show_description="on"...