Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

Απεικονιστικές μετρήσεις της παραμέτρου Τ2 με τεχνικές ΑΜΣ σε σχέση με τις ηλεκτρικές αγωγιμότητες και θερμοκρασίες στις κλίμακες ήπιας υπερθερμίας.

Απρ 4, 2023 | Master Thesis, MRI-TEMPERATURE: News, Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σπυρίδωνα Καρκαβίτσα που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

  1. Παρουσίαση
  2. Master Thesis