Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

[ECMP2022 Poster] T2 RELAXATION TIME AS TEMPERATURE MEASUREMENT TOOL

Αυγ 20, 2022 | MRI-TEMPERATURE: News, Poster

Poster του Βασίλειου Γκάσιου et al. που παρουσιάστηκε στο 4th European Congress of Medical Physics (2022) με τίτλο “T2 RELAXATION TIME AS TEMPERATURE MEASUREMENT TOOL”

 

  1. Poster
  2. Poster Abstract