Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 27.12 MHz. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Μάι 1, 2023 | -, Master Thesis, MRI-TEMPERATURE: News

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) του Σάββα Λουκίδη που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  1. Παρουσίαση
  2. Master Thesis