Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

Temperature measurements in materials with different conductivities using mild microwave hyperthermia techniques: correlation of results with Quantitative MRI techniques.​

Απρ 30, 2023 | Master Thesis, MRI-TEMPERATURE: News, Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) της Βασιλικής Γιαννακάκη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

  1. Παρουσίαση
  2. Master Thesis