Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1 ΕΔΚ-00149)

MRI-TEMPERATURE

TEMPERATURE MEASUREMENTS IN MATERIALS WITH DIFFERENT CONDUCTIVITIES UTILIZING MILD MICROWAVE HYPERTHERMIA TECHNIQUES: CORRELATION OF RESULTS WITH QUANTITATIVE MRI METHODOLOGIES

Μάι 1, 2023 | MRI-TEMPERATURE: News, Διπλωματική Εργασία, Πτυχιακή Εργασία

Διπλωματική πτυχιακή εργασία (Thesis) του Βασίλειου Γκάσιου που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

  1. Πτυχιακή Εργασία